ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΘΥΜΝΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΓΝΑΤΙΟΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΗΘΥΜΝΗΣ

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.

Εν τω Λειμώνι εορτίως συνανέλθωμεν

και τοις λειψάνοις Ιγνατίου νυν προσπέσωμεν

Μηθυμναίοι και Μονή της Μυρσινιωτίσσης,˙

απαντλούντες τη προσψαύσει τα ιάματα

των ψυχών και των σωμάτων, αναμέλποντες

εν χαρά αυτώ, Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

ΟΙ ΟΙΚΟΙ

Άγγελοι ουρανόθεν συν βροτοίς εν Λειμώνι αθροίσθητε υμνήσαι αξίως (εκ γ’)

τον εν αγιότητι εν γη, διαλάμψαντα περιφανώς όσιον Ιγνάτιον,

Μηθύμνης προεξάρξαντα βοώντες ούτω:

Χαίρε, αστήρ εν τη Λέσβω φαίνων Χαίρε, φωστήρ Μηθυμναίων φέγγος.

Χαίρε, Παναγίας ο μύστης ο άριστος, Χαίρε, του Λειμώνος ο κτίτωρ ο ένθεος.

Χαίρε, ότι εχρημάτισας συ δοχείον αρετών, Χαίρε, ότι κατεμύρισας Εκκλησίαν των πιστών.

Χαίρε, πάσι παρέχων την ειρήνην Κυρίου, Χαίρε, ταύτην βραβεύων κατ’ αξίαν εν βίω.

Χαίρε, λιμήν πλεόντων πανάριστε, Χαίρε, ποιμήν προβάτων πανθαύμαστε.

Χαίρε, δι’ ου κατηυγάσθημεν πάντες, Χαίρε, μεθ’ ού την Τριάδα υμνούμεν,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Βλέπων σε ο γεννήτωρ την οδόν του Κυρίου βαδίζοντα, εν πόθω ανύμνει,

την αειμακάριστον Μητέρα Χριστού συν Αγγέλων τάγμασιν ομού

και έκθαμβος την αίνεσιν ανέφερε τω πάντων Βασιλεί κραυγάζων,

Αλληλούϊα.

Γέγονας φως εν σκότει, υποδούλων, παμμάκαρ, διδάσκων, νουθετών και στηρίζων.

Συ γαρ εν τη σκοτία λαμπρός ανεφάνης πάσιν ως φωστήρ ήλιος,

και λάμποντα ορώντά σε, τα πλήθη των πιστών εβόων.

Χαίρε, πατήρ των πατέρων πάτερ, Χαίρε, ποιμήν των ποιμένων όντως.

Χαίρε θλιβομένων παράκλησις έμμονος, Χαίρε, των νοσούντων θεράπων θερμότατος.

Χαίρε, ότι καθωδήγησας προς Χριστόν τους εκλεκτούς, Χαίρε, ότι συ εξέθρεψας ορθοδόξως τους λαούς.

Χαίρε, συ γαρ εγένου παραμύθιον πάσι, Χαίρε, φως ο παρέχων αρετών λαμπηδόσι.

Χαίρε, φωστήρ φωτίζων τα πέρατα, Χαίρε, παθών πραΰνων τα κύματα.

Χαίρε, Χριστόν δια βίου δοξάσας, Χαίρε, Χριστού το σωτήριον άσας,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Δύναμις ασθενούσι παραδόξως εφάνης,

στερρόν τε καταφύγιον πάτερ. Οι γαρ πεφορτισμένοι κακοίς,

προς Λειμώνα πάντες και κράζοντες ενθέως άμα,

Αλληλούϊα.

Έχοντές σε προστάτην οι εν Φάραγγι πάντες προσήρχοντο ακούσαι σων λόγων,

λυτρωθήναι ψυχάς τε αυτών από πάσης εχθρού μηχανής,

Άγιε, διο σε εμεγάλυνον, εν άσμασι βοώντες ταύτα.

Χαίρε, ημών ιατρός και ρύστης, Χαίρε, πιστών Ορθοδόξων μύστης.

Χαίρε, Καλλονής και της Λέσβου το καύχημα, Χαίρε, των λογίων Κυρίου απάνθισμα.

Χαίρε, ότι αναδέδειξαι των πτωχών καταφυγή, Χαίρε, πάντων η αντίληψις, βοηθός και προσφυγή.

Χαίρε, ότι εφάνης ως αστήρ εν τη νήσω,Χαίρε, ότι αγώνα τον καλόν ηγωνίσω.

Χαίρε, πιστών υπόδειγμα τέλειον, Χαίρε, κανών της πίστεως άριστος.

Χαίρε, πολλούς πατρικώς κατηχήσας, Χαίρε, ψυχάς κλονουμένων στηρίξας,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Ζήλον θείον αυξήσας εν καρδία σου πάτερ, επτέρωσας ψυχήν προς τα άνω˙

καθ’ εκάστην λατρεύων, υμνών, εν Λειμώνι Πατέρα,

Υιόν Πνεύμα τε Άγιον και Σύνθρονον, προσάδων τη Τριάδι ούτως,

Αλληλούϊα.

Ήκουσας, Θεοφόρε, της φωνής του Κυρίου καλούντός σε ποιμάναι οσίως

εις νομάς σωτηρίους σοφώς, και φωτίσαι ψυχάς του λαού, Άγιε˙

διο οι φωτισθέντες ευγνωμόνως κελλαδούσι ταύτα:

Χαίρε, φωστήρ εν Λειμώνι φαίνων, Χαίρε, ψυχάς ευσεβών πιαίνων.

Χαίρε, θλιβομένων απάντων παράκλησις, Χαίρε, καταδίκης ημών η ανάκλησις.

Χαίρε, πάντων αυτεπάγγελτος βοηθός και οδηγός, Χαίρε, χάριτος του Πνεύματος Ζωοδόχου χορηγός.

Χαίρε, Χριστού θεράπων πανάριστος, Χαίρε, λαού ποιμήν ο πανάγιος.

Χαίρε, ημών καταφύγιον θείον, Χαίρε, πιστών παραμύθιον μέγα,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Θέλων εν τη καρδία εκτενώς τω Κυρίω, λατρεύειν εν νυκτί και ημέρα,

εν Λειμώνι προσήλθες σοφέ, και Μονήν Αρχαγγέλων ευθύς έπηξας,

νηστείαις, αγρυπνίαις και δεήσεσι κραυγάζων ούτως,

Αλληλούϊα.

Ίσχυσας, Θεοφόρε, πανουργεύματα πάντα εχθρού του βροτοκτόνου ολέσαι˙

τη γαρ θεία δυνάμει Σταυρού υπομένων υπέμεινας,

θλιβόμενος, νυνί δε αγαλλόμενος ακούεις παρ’ ημών τοιαύτα.

Χαίρε, πολλάς υπομείνας θλίψεις, Χαίρε, δεινών χορηγών τας λύσεις.

Χαίρε, βασιλείαν Χριστού κληρωσάμενος, Χαίρε, δι’ αγώνων αυτήν ωνησάμενος.

Χαίρε, ότι καταπήλαυσας την ειρήνην εν Χριστώ, Χαίρε, ταύτην ο δωρούμενος τοις πιστεύουσιν αυτώ.

Χαίρε, ότι εδόθης Μηθυμναίων προστάτης, Χαίρε, των Ορθοδόξων ο ταχύς παραστάτης.

Χαίρε, φωστήρ Λειμώνος ακοίμητος, Χαίρε, ημών ο πρέσβυς ό ένθεος.

Χαίρε, πιστοίς την ειρήνην βραβεύων, Χαίρε, ημάς πατρικώς ο παιδεύων,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Κύματα της κακίας προσευχή κατευνάσας συγγνώμην εδωρήσω τοις πάσιν˙

οι δ’ εχθραίνοντές σε πανοικί, εν αγάπη Θεού,

παρά σου ήκουον, ειρήνη και συγχώρησις˙ διο και τω Χριστώ εβόων,

Αλληλούϊα.

Λάμψον τοις σε υμνούσιν, Αγιώτατε Πάτερ, φωσφόρον του Κυρίου την χάριν˙

ιδού γαρ  μετά πόθου ημείς εν Μοναίς σου, ψαλμοίς και ωδαίς ψάλλομεν

την μνήμην σου γεραίροντες, εν ύμνοις και βοώντες ούτω:

Χαίρε, οδοίς πορευθείς ευθείαις, Χαίρε, Μοναίς εμβατεύων θείαις.

Χαίρε, Παναγίας ο μύστης ο ένθεος, Χαίρε, του Λειμώνος δομήτορ πανάριστος.

Χαίρε, ότι Μυρσινιώτισσαν ανεκαίνισας καλώς, Χαίρε, ότι τον Αρχάγγελον συ εφίλεις Μιχαήλ.

Χαίρε, πάσι διδάσκων του Χριστού την αγάπην, Χαίρε, ο φυγαδεύων του εχθρού την απάτην.

Χαίρε, πιστών απάντων στερέωμα, Χαίρε, ημών ακλόνητον έρεισμα.

Χαίρε, θερμός των πιστών παραστάτης, Χαίρε, Μονών σου ο φρουρός και προστάτης,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Μνήμην σου οι τιμώντες, Ποιμενάρχα Μηθύμνης, Ιγνάτιε, Μοναίς σου προσήλθον,

οι φιλούντες σε μάκαρ εν γη, ως ουρανώ δ’ εστάναι,

ωδήν άδουσι καινήν, οι λιτανεύοντες εν ύμνοις, και βοώντες ούτως,

Αλληλούϊα.

Νέαν όντως εν Λέσβω βιωτήν ανελάβου εν χρόνοις δυσχειμέροις, ώ Πάτερ˙

και τη Μυρσινιωτίσσης Μονή και Λειμώνι ευθύς κατελθών,

Άγιε, συνέπηξας την ποίμνην σου, διο μεγαλοφώνως άδει:

Χαίρε, δι’ ού ιλασμόν πλουτούμεν, Χαίρε, δι’ ού φωτισμόν αντλούμεν.

Χαίρε, μυροθήκη του Πνεύματος πάνσεπτος, Χαίρε, μυροβλήτης φανείς μετά θάνατον.

Χαίρε, ότι αναδέδειξαι των Μονών σου ο πατήρ, Χαίρε, ότι εχρημάτισας Μηθυμναίων ο ποιμήν.

Χαίρε, ότι εφάνης οδηγός αληθείας, Χαίρε, ότι εχρίσθης τη βουλήσει τη θεία.

Χαίρε, δοχείον ων το του Πνεύματος, Χαίρε, μυρίζων πάντας εν χάριτι.

Χαίρε, λιμήν θλιβομένων εν βίω, Χαίρε, ημών καταφύγιον θείον,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Ξένον τρόπον ορώντες οι εν Φάραγγι όντως ζωής και πολιτείας εν πάσιν,

κατεπλάγησαν τότε εν σοι και τιμήν τω Κυρίω ευθύς έδωκαν,

λατρεύοντες εν άσμασι και άδοντες αυτώ ενθέως,

Αλληλούϊα.

Όλος έκδημος ώφθης, όλος Πνεύματος πλήρης Λειμώνι διαιτώμενος, μάκαρ˙

διο τον παγετόν της νυκτός τον τε καύσωνα ημέρας υπήνεγκας,

οσίως Ιερώτατε˙ και σήμερον ακούεις ταύτα:

Χαίρε, πιστών οδηγός αληθείας, Χαίρε, κανών ακριβούς εγκρατείας.

Χαίρε, αγρυπνίαν ασκών καρτερώτατα,  Χαίρε, των Αγγέλων ζηλώσας τα τάγματα.

Χαίρε, ότι πεπολίτευσαι εν τη γη ως Σεραφείμ, Χαίρε, ότι αναδέδειξαι εν Λειμώνι Χερουβείμ.

Χαίρε, λάμπων εν πάσιν Ιεράρχα Κυρίου, Χαίρε, πάσι διδάσκων την οδόν του Κυρίου.

Χαίρε, λαού προστάτης θερμότατος, Χαίρε, ημών πατήρ και διδάσκαλος.

Χαίρε, λειμών εν Λειμώνι Μηθύμνης, Χαίρε, Χριστόν ο λατρεύων εν ύμνοις,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Πάσα χώρα Μηθύμνης εορτή σου συνήλθε υμνήσαί σου την μνήμην αξίως˙

τη εν Μυρσινιωτίσσης Μονή και Λειμώνος ιδού πανοικί άπαντες,

αξίως σε γεραίροντες και άδοντες εν πόθω ούτως,

Αλληλούϊα.

Ράνον πάσι την χάριν δαψιλή του Κυρίου Ιγνάτιε, τοις πόθω τελούσι, την ιεράν σου,

σεμνήν εορτήν και υμνούσι ταύτην ευλαβώς, Άγιε,

διδούς αεί εν άσμασι, βοάν σοι εκ καρδίας ταύτα.

Χαίρε, φανείς Ορθοδόξοις στύλος, Χαίρε, δειχθείς ευσεβείας πύργος.

Χαίρε, Ασωμάτων τον βίον τυπούμενος, Χαίρε, των οσίων τον τρόπον μιμούμενος.

Χαίρε, μέγας και υπέρλαμπρος Εκκλησίας συ φωστήρ, Χαίρε, όντως Θεοπρόβλητος Μηθυμναίων ο ποιμήν.

Χαίρε, πάνυ ποθήσας τον Χριστόν, την Ειρήνην, Χαίρε, πάσι βραβεύων τοις ποθούσιν ειρήνην.

Χαίρε, λαού ο μύστης ο ένθεος, Χαίρε, ημών διδάσκαλος πάνσοφος.

Χαίρε, χαράν θησαυρίσας οσίως, Χαίρε, αυτήν διανέμων πλουσίως,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Στώμεν εν κατανύξει, αδελφοί, καθορώντες την Κάραν Ιγνατίου εν μέσω,

ιδού πεποικιλμένην αυτήν του Θεού τε Πατρός και Χριστού χάριτι,

εν Πνεύματι δε άσωμεν, βοώντες τη Τριάδι πάντες.

Αλληλούϊα.

Τείχος Ορθοδοξίας ανεφάνης εν Λέσβω στηρίζων τους πιστούς εν τη πίστει˙

οι γαρ  εν Μοναίς αδελφοί, τον Σταυρόν του Χριστού εν αυταίς φέροντες,

διδάσκοντες εδίδασκον˙ διο και ευγνωμόνως άδουν.

Χαίρε, πιστών οδηγός ο Θείος, Χαίρε, κανών ασκητών οσίων.

Χαίρε, ασθενούντων ταχίστη επίσκεψις, Χαίρε, θλιβομένων χαρά και αντίληψις.

Χαίρε, ότι εχρημάτισας του Υψίστου ιερεύς, Χαίρε, όντως Θεοπρόβλητος συ σταλείς Αρχιερεύς.

Χαίρε, άνω σοφίας εισελθών εις τον γνόφον, Χαίρε, ο φυγαδεύων αγνωσίας τον ζόφον.

Χαίρε, λαού φωστήρ τηλαυγέστατος,  Χαίρε, κρατήρ ζωής ο ακένωτος.

Χαίρε, ευρών ουρανών βασιλείαν, Χαίρε, συνών εν Υψίστους Αγγέλοις.

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Υμνησαί σε ο πάλαι γεγονώς εν Λειμώνι ποιμήν Αλεξανδρέων

ευρών σου τα εν Μυρσινιωτίσσης Μονή θαυμαστώς εν τάφω σεπτά λείψανα

τα μύρα αναβλύζοντα˙ κατάπληκτος δ’ εφώνει ταύτα,

Αλληλούϊα.

Φώτισον, Ποιμενάρχα, τους πιστώς σε υμνούντας και μνήμην σου την θείαν τιμώντας,

τους συναθροισθέντας πανοικί, εν παννύχοις δ’ ευχαίς, ευσεβώς, Άγιε,

ενθέως μεγαλύνοντας και ψάλλοντας εν πόθω άμα:

Χαίρε, αστήρ, ουρανοίς σελαγίζων, Χαίρε, πιστών τας ψυχάς ο φωτίζων.

Χαίρε, παρεστώς τη Τριάδι, μακάριε, Χαίρε, τον Τρισάγιον μέλπων, ισάγγελε.

Χαίρε, τύπον ταπεινώσεως σεαυτόν προσαγαγών, Χαίρε, πάντας εν πραΰτητι και αγάπη οδηγών.

Χαίρε, θείων Πατέρων βιοτήν ο ζηλώσας, Χαίρε, όντως το κάλλος το αρχέτυπον άσας.

Χαίρε, πατήρ πατρός σου πανθαύμαστε, Χαίρε, ποιμήν ποιμένων, πανάριστε.

Χαίρε, Μονάς καθιδρύσας οσίας, Χαίρε, Μοναίς εμβατεύων ταις θείαις,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Χάριν παρά Κυρίου ουρανόθεν παράσχου, Ιγνάτιε, τοις πόθω τελούσι οικείαις,

σεβασμίαις  Μοναίς εν κατανύξει, χαρά, εορτήν, Άγιε

και μνήμην σου γεραίροντας εν πίστει μελωδούντας ούτως,

Αλληλούϊα.

Ψάλλοντας καθ’ εκάστην εκ βαθέων τω Κτίστη, ενίσχυσον ημάς, Θεοφόρε,

ως συ επολιτεύσω εν γη και Μονάς εν Χριστώ ασινείς ήγειρας

διο και οι φιλούντές σε, εν ταύταις μελωδούμεν ταύτα:

Χαίρε, Θεού την αγάπην άσας, Χαίρε, Χριστόν εν τη γη δοξάσας.

Χαίρε, προσευχήν εν καρδία σου θέμενος, Χαίρε, εν νυκτί και ημέρα δεόμενος.

Χαίρε, ότι καθυπέμεινας προσβολάς του πονηρού, Χαίρε, ότι απενέκρωσας τας φαρέτρας τας αυτού.

Χαίρε, πάσι παρέχων ευλογίαν και χάριν, Χαίρε, πάντας λαμβάνων ως υιούς κατά χάριν.

Χαίρε, ψυχών σωτήριος έλλαμψις, Χαίρε, ημίν παρέχων συγχώρησιν.

Χαίρε, βουλάς κακοτρόπων νικήσας, Χαίρε, ημάς πατρικώς ευλογήσας,

Χαίροις Λέσβου το καύχημα.

Ώ πανθαύμαστε Πάτερ, ο Λειμώνι ασκήσας τον ύμνον προσδεξάμενος τόνδε (γ’)

τον τον συγγράψαντα, τους τε πιστώς μελωδούντας άπαντας συγχώρησον,

πλουσίως δ΄ επευλόγησον, βοώντας κατανύξει ούτως,

Αλληλούια.