Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων

τῆς Α ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.) (ΚΛΙΚ)

Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: πλ. β´ Ἑωθινόν: Ι´ Ἀπόστ.: Πράξ. κ ́ 16-18, 28-36 – Εὐαγγ.: ̓Ιωάν. ιζ ́ 1-13

Μνήμη της Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Ελικωνίδος, εκ Θεσσαλονίκης και εν Κορίνθω αθλησάσης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Κρήσκεντος, Παύλου και Διοσκορίδου, των εν Ρώμη αθλησάντων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αλεξάνδρου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σενατόρου, επισκόπου Παβίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σενατόρου, επισκόπου Μιλάνου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Χέρωνος, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιούστου, επισκόπου Ουργέλλης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γερμανού, επισκόπου Παρισίων, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ευτυχίου, επισκόπου Μελιτηνής, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικήτα, αρχιεπισκόπου Χαλκηδόνος, του Ομολογητού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανδρέου, του δια Χριστόν σαλού, Μνήμη της οσίας παρθενομάρτυρος Φιλοθέας, της εκ Ρουμανίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιγνατίου, επισκόπου Ροστώβ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γεροντίου, της Μόσχας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σωφρονίου, του εκ Βουλγαρίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Γκαλίτς της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Κυρίας της ειρήνης, εν Ρωσία, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, του «νοητού τείχους», εν Ρωσία

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

̔Η θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (ΚΛΙΚ)

Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού (Ιωάννου, κεφ. 9, 1-38) – Orthodox Answers

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: Η´ Ἀπόστολος: Πράξ. κστ ́ 1, 12-20 –
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. θ´ 1-38.

Μνήμη των αγίων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Ελένης, των Ισαποστόλων, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Τιμοθέου, Πολίου και Ευτυχίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αδελφίου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Πολυεύκτου, Βίκτωρος και Δονάτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βόρου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Οσπιτίου, του Ερημίτου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Χριστοφόρου Α, πατριάρχου Αντιοχείας, Μνήμη του αγίου Κωνσταντίνου και των υιών αυτού Μιχαήλ και Θεοδώρου, των πριγκήπων και Θαυματουργών, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου Β, επισκόπου Ροστώβ, Μνήμη της αγίας Ελένης της πριγκιπίσσης, της εκ Σερβίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κασσιανού, του Έλληνος και Θαυματουργού, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, Επισκόπου Ριαζάν και Μούρωμ, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Αγαπητού, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Παχωμίου του Νέου, του εν Φιλαδελφεία μαρτυρήσαντος, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, πρίγκηπος της Βλαχίας, και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, Μνήμη του αγίου Κωνσταντίνου, του δια Χριστόν σαλού, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου, εν Κιέβω, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής, εν Πσκωφ της Ρωσίας

KYΡIAKH 14 MAΪOY 2023 (KΛΙΚ)

τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτή,

ἐν Χριστός μεσσίαν ἑαυτόν ὡμολόγει (ΚΛΙΚ)

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Ἦχος: δ´ Ἑωθινόν: Ζ´ Ἀπόστολος: Πράξ. ια´ 19-30 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. δ´ 5-42.

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ισιδώρου, του εν Χιω, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αλεξάνδρου, Βαρβάρου και Ακολούθου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Καρτεγίου, επισκόπου Λίσμορ, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Θεράποντος, επισκόπου Κύπρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λεοντίου, πατριάρχου Ιεροσολύμων, Μνήμη του αγίου Ισιδώρου, του δια Χριστόν σαλού, του εκ Ροστώβ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αντωνίου και των συν αυτώ μαρτυρησάντων μοναχών τε και λαϊκών, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δανιήλ και των συν αυτώ μαρτυρησάντων μοναχών τε και λαϊκών, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Μαρκου, του Κρητός, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως, του χρυσοχόου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νικήτα του Εγκλείστου, του εκ Κιέβου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Ιαροσλάβλ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΛΙΚ)

Η θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ

Ἦχος: γ ́ – Ἑωθινόν: Ε ́ Ἀπόστολος: Πράξ. θ´ 32-42 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ε´ 1-15.

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κοδράτου και των συν αυτώ αθλησάντων, εν Νικομηδεία, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ρουφίνου και Σατορνίνου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μαξίμου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιουβεναλίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ακακίου, του κεντυρίωνος, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Φλαβίου, επισκόπου Νικομηδείας και των αγίων μαρτύρων Αυγούστου και Αυγουστίνου, των αυταδέλφων, Ανάμνησις του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρου επί Κωνσταντίου, υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου., Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου, του εκ Γεωργίας, και των μαθητών αυτού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ψυχαίτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ταρασίου, του Ερημίτου και Θαυματουργού, Μετάθεσις των ιερών λειψάνων του οσίου πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νείλου, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Νείλου, του εν τοις ορίοις της μονής της Μεγίστης Λαύρας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου Αλεξίου, του Υπερασπιστού της Ορθοδόξου πίστεως, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Λιούμπεχ της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Ζίροβιτς της Ρωσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΛΙΚ)

Ποιες ήταν οι Μυροφόρες Γυναίκες; Τι Γιορτάζουμε την Κυριακή των Μυροφόρων; - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: β ́ – Ἑωθινόν: Δ ́ Ἀπόστ.: Πράξ. στ ́ 1-7 – Εὐαγγ. Μάρκ. ιε ́ 43 – ιστ ́ 8.

Αγίου αποστόλου Ιακώβου, αδελφού του ευαγγελιστού Ιωάννου, Αγίου μάρτυρος Μαξίμου, του εν Εφέσω αθλήσαντος, Αγίων μαρτύρων Ισιδώρου, Ηλία και Παύλου, Αγίου ιερομάρτυρος Αφροδισίου και των συν αυτώ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Δονάτου, επισκόπου Ευροίας, Αγίου ιερομάρτυρος Λαυρεντίου και των συν αυτώ, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ερκονγουάλδου, επισκόπου Λονδίνου, Οσίου πατρός ημών Κλήμεντος του υμνογράφου, Η εύρεσις και ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου ιερομάρτυρος Βασιλέως, επισκόπου Αμασείας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σίμωνος, μητροπολίτου Μόσχας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιγνατίου, επισκόπου Σταυρουπόλεως, Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Νικήτα, αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ,Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της αγίας νεομάρτυρος Αργυρής

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) (ΚΛΙΚ)

Άγιος Γεώργιος - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Ἑωθινόν: Α ́ Ἀπόστολος: Πράξ. ιβ ́ 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. κ ́ 19-31.

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος του Τροπαιοφόρου (κινητή εορτή), Αγίας μάρτυρος Πολυχρονίας, Αγίου μάρτυρος Αθανασίου, του από μάγων, Αγίων μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος, Αγίου μάρτυρος Γλυκερίου, Αγίων μαρτύρων Δονάτου και Θερινού, Αγίου μάρτυρος Ουαλερίου, Οσίου πατρός ημών Γεωργίου, του εκ Ρωσίας, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του Κυπρίου, Αγίου νεομάρτυρος Λαζάρου του Βουλγάρεως

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΚΛΙΚ)

Η Ανάσταση του Χριστού

Ἀπόστολος: Πράξ. α ́ 1-8 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. α ́ 1-17

Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας των μαρτύρων, Ανδρέου και Ανατολίου, Αγίων μαρτύρων Φήλικος επισκόπου, Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Σεπτεμίνου η Σεπτιμίνου και Φουρτουνάτου, Αγίων μαρτύρων Λεωνίδου, Βασιλίσσης, Γαλήνης (η Γαληνής), Θεοδώρας, Καλλίδος, Νίκης, Νουνεχίας, Χαριέσσης (η Χαρίσσης), Αγίας παρθενομάρτυρος Ειρήνης, Αγίων ομολογητών Αγάθωνος, Ευτυχίας, Κασίας και Φιλίππας, Αγίου Ιωάννου, του δια Χριστόν σαλού, Αγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ του Βουρλιώτου, Αγίου οσιομάρτυρος Χριστοφόρου, Αγίων νεομαρτύρων Χριστοδούλου και Αναστασίας, των εν Αχαία αθλησάντων, Οσίας μητρός ημών Θεοδώρας- Βάσσης, πριγκιπίσσης του Νόβγκοροντ, Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεθσημανή, εν Ρωσία, Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ταμπώφ, εν Ρωσία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αμβροσίου του Ομολογητού, πατριάρχου Γεωργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (ΚΛΙΚ)

Η Βαϊοφόρος - ερμηνεία της εικόνας | poimin.gr

Ἀπόστολος: Φιλιπ. δ ́ 4-9 – Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ιβ ́ 1-18.

Ευψυχίου μάρτυρος. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβω Νεοφανών μαρτύρων, Αγίου μάρτυρος Αυδιησού και των αγίων τριακοσίων Μαρτύρων, των εν Περσίδι τελειωθέντων, Οσίου πατρός ημών Ακατίου, επισκόπου Αμίδης, Μνήμη αγίου οσιομάρτυρος Βαδίμου του αρχιμανδρίτου και των επτά μαθητών, Η μετακομιδή των ιερών λειψάνων της αγίας Μόνικας, Αγίου ιερομάρτυρος Ραφαήλ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (κλικ)

ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (ΚΛΙΚ)

Οσία Μαρία η Αιγυπτία - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: α ́ Ἑωθινόν: Θ´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. θ ́ 11-14 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ι ́ 32-45.

Οσίου πατρός ημών Τίτου του Θαυματουργού, Αγίων μαρτύρων Αιδεσίου και Αμφιανού, Αγίας παρθενομάρτυς Θεοδώρας, Αγίου μάρτυρος Πολυκάρπου, του εν Αλεξανδρεία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικητίου, επισκόπου Λυών, Οσίου πατρός ημών Στεφάνου του Θαυματουργού, Αγίας οσιοπαρθενομάρτυρος Εύας της Νέας και των συν αυτή, Οσίου πατρός ημών Γρηγορίου, του εν Νικομηδεία, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γεωργίου, επισκόπου Αζκουρίας της Γεωργίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Σάββα, αρχιεπισκόπου Σουρώζ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (ΚΛΙΚ)

Η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Ἦχος: πλ. δ ́ Ἑωθινόν: Η´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. στ ́ 13-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. θ´ 17-31.

Μνήμη του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βάτου, εν τω όρει Σινά, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελιστρίας, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου των Κηπουραίων, Οσίου πατρός ημών Σεννουφίου του Σημειοφόρου, Αγίων μαρτύρων Θεοδοσίας και Πελαγίας, Μνήμη του εκ δημίων αγίου μάρτυρος, Οσίου πατρός ημών Τίμωνος του Ερημίτου, Οσίου πατρός ημών Παρθενίου του Κιέβου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Τυχωνος, πατριάρχου Μοσχας

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (ΚΛΙΚ)

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: βαρύς Ἑωθινόν: Ζ Ἀπόστολος: Ἑβρ. δ ́ 14 – ε ́ 6 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. η ́ 34 – θ ́ 1.

Αγίων μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας, Αγίων μαρτύρων Κλαυδίου του τριβούνου Ιλαρίας της συζύγου αυτού Ιάσονος και Μαύρου των τέκνων αυτού και των συν αυτοίς, Αγίου μάρτυρος Παγχαρίου του εν Νικομηδεία, Αγίων ιερομαρτύρων Διοδώρου πρεσβυτέρου και Μαριανού διακόνου, Οσίας μητρός ημών Μαρίας η Μάρθας της πριγκιπίσσης, Οσίου πατρός ημών Ιννοκεντίου του Θαυματουργού, Αγίου νεομάρτυρος Δημητρίου του Τορναρά, Αγίου νεομάρτυρος Νικολάου του εν Σμύρνη αθλήσαντος, Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 20 Μαρτίου - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: πλ. β ́ Ἑωθινόν: ΣΤ´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. α ́ 10 – β ́ 3 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. β ́ 1-12.

Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου πάπα Ρώμης του Διαλόγου, Αγίου και δικαίου Φινεές, Αγίου Ααρών αδελφού του θεόπτου Μωϋσέως, Μνήμη οσίου πατρός ημών Θεοφάνους, επισκόπου Σιγριανής Αγίων εννέα Μαρτύρων των εν Περσίδι, Οσίου πατρός ημών Συμεών του Νέου Θεολόγου, Οσίου πατρός ημών Συμεών του Ευλαβούς, Αγίου μάρτυρος Λαυρεντίου, Αγίου Δημητρίου, βασιλέως της Γεωργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Α΄ Κυριακή των Νηστειών: Κυριακή της Ορθοδοξίας | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: Ε´ Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια ́ 24-26, 32-40 –
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. α ́ 44-52

Οσίου πατρός ημών Κονωνος του Ισαύρου, Αγίου μάρτυρος Νέστορος, Αγίου ιερομάρτυρος Θεοφίλου επισκόπου Καισαρείας, Αγίου μάρτυρος Κόνωνος του κηπουρού, Αγίων μαρτύρων Αρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου και των συν αυτοίς, Αγίου μάρτυρος Ευλαμπίου, Αγίου μάρτυρος Ευλογίου, Οσίου πατρός ημών Κόνωνος του εκ Κύπρου, Οσίου πατρός ημών Μαρκου του Αθηναίου, Οσίου πατρός ημών Κιερανού του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάσαφ και Βασιλείου, των εκ Ρωσίας, Αγίου οσιομάρτυρος Αδριανού και του οσίου πατρός ημών Λεωνίδου των εκ Ρωσίας, Αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Βουλγαρίας, Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Ραψάνης, Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου Θεοδώρου του πριγκηπος και των υιών αυτού αγίων Δαυίδ και Κωνσταντίνου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Αχρίδος και Ζίτσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (κλικ)

“Ἀνάμνησις τῆς ἀπό τοῦ παραδείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ”

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Η εβδομάδα της Τυροφάγου (λευκή εβδομάδα) : πώς νηστεύουμε και έθιμα – Αντέχουμε…

Ἦχος: δ ́ Ἑωθινόν: Δ ́ Ἀπόστ.: Ρωμ. ιγ ́ 11 – ιδ ́ 4 – Εὐαγ.: Ματθ. στ ́ 14-21.

Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Βασιλείου τοῦ ῾Ομολογητοῦ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νέστορος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἕξ Μαρτύρων, τῶν ἐξ Αἰγύπτου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Αβιρκίου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μακαρίου, Ρουφίνου, ᾿Ιούστου καί Θεοφίλου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Καιραλίου, Πουπουλίου, Γαΐου καί Σεραπίωνος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Προτερίου, ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων γυναικῶν Κύρας καί Μαράνας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Βάρσου, ἐπισκόπου Δαμασκοῦ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Νυμφᾶ καί Εὐβούλου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Γερμανοῦ, τοῦ ἐκ Ρουμανίας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα χιλιάδων Μαρτύρων, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Κυράννας, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Πσκώφ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΚΛΙΚ)

Η Κυριακή των Απόκρεω - Ορθοδοξία News Agency

Ἦχος: γ΄ Ἑωθινόν: Γ ́ Ἀπόστ.: Α ́ Κορ. η ́ 8 – θ ́ 2 – Εὐαγ.: Ματθ. κε ́ 31-46.

Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καί ᾿Απφίας,  Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαξίμου, Θεοδότου, ῾Ησυχίου καί ᾿Ασκληπιοδότης,  Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἠμῶν καί ὁμολογητῶν Εὐγενίου καί Μακαρίου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Ραβουλᾶ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Κόνωνος, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Σωφρονίου, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ᾿Ιαροσλάβου τοῦ Σοφοῦ, Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς ᾿Αθηναίας,  Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἠμῶν Μαρίας τοῦ ῎Ολονετς,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (κλικ)

Κυριακή του Ασώτου ή του σπλαχνικού Πατέρα; | Πεμπτουσία

Ἦχος: β ́ Ἑωθινόν: Β ́ Ἀπόστ.: Α ́ Κορ. στ ́ 12-20 – Εὐαγ.: Λουκ. ιε ́ 11-32.

Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος ΑντιοχείαςΟσία Μαρία η μετονομασθείσα ΜαρίνοςΆγιος Χρήστος ο Κηπουρός, Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως   Όσιος Μελέτιος ο εν ΥψενήΌσιος Αλέξιος ο Θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Μόσχας Όσιος Μελέτιος Επίσκοπος Χαρκώβ,   Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιβηριτίσσης στη Μόσχα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ) (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: α ́ Ἑωθινόν: Α ́ Ἀπόστ.: Β ́ Τιμ. γ ́ 10-15 – Εὐαγ.: Λουκ. ιη ́ 10-14.

Αγία Αγάθη, Όσιος Θεοδόσιος ὁ ἐξ ἈντιοχείαςΌσιος Πολύευκτος Πατριάρχης ΚωνσταντινουπόλεωςΆγιος Αντώνιος ο Αθηναίος,   Όσιος Σάββας ἐκ ΣικελίαςΌσιος Θεοδόσιος εκ ΡωσίαςΣύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σικελιωτίσσης εν Ντιβνογκόρσκ της Ρωσίας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ́ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

Η πίστη της Χαναναίας»

Ἦχος: πλ.δ ́ Ἑωθ.: ΙΑ ́ Ἀπόστ.: Β ́ Κορ. στ ́ 16 – ζ ́ 1 – Εὐαγ.: Ματθ. ιε ́ 21-28.

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, Όσιος Ιγνάτιος ο Σιναΐτης εκ Ρεθύμνης, Άγιος Δημήτριος ο Χιοπολίτης, Αγίοι Επτά Μάρτυρες οι εν Σαμοσάτοις τελειωθέντες, Άγιοι Σιλουανός ο Επίσκοπος, Λουκάς ο Διάκονος και Μώκιος ο Αναγνώστης, Άγιοι Σάρβηλος και Βεβαία οι εν Εδέσση Μάρτυρες,  Άγιος Βαρσιμαίος Επίσκοπος Εδέσσης ο OμολογητήςΌσιος Αφραάτης, Άγιος Gildas ο σοφός, Όσιος Λαυρέντιος εκ Κιέβου,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ, Ο ΕΛΕΗΜΩΝ! « Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Ἦχος: βαρύς Ἑωθινόν: Ι ́ Ἀπόστ.: Α ́ Τιμ. δ ́ 9-15 – Εὐαγ.: Λουκ. ιθ ́ 1-10

Άγιος Τιμόθεος ο Απόστολος, Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης ο Οσιομάρτυρας, Όσιος Ιωσήφ ο ηγιασμένος ο Σαμάκος, Όσιος Βησσαρίων Κορκολιάκος, ο Αγαθωνίτης, Όσιος Μακάριος εκ ΡωσίαςΆγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας, Εύρεσις της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ελεηστρίας Κορώνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΚΛΙΚ)

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ: 22. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Ή ΚΟΛΑΣΗ; ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ!!!

Ἦχος: πλ. β ́ Ἑωθινόν: Θ´ Ἀπόστ.: Κολ. γ ́ 4-11 – Εὐαγ.: Λουκ. ιζ ́ 12-19.

Όσιος Παύλος ο Θηβαίος, Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης ο δια Χριστόν πτωχός, Άγιος Πανσόφιος, Άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς Πατριάρχης Αλεξανδρείας,  Όσιος Αλέξανδρος ο Ακοίμητος, Αγία Ita, ηγουμένη (Ιρλανδή), Όσιος Πρόχορος,   Όσιος Γαβριήλ του Λέσνοβο.

H KATA ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

Το υπαρκτικό μήνυμα της Γέννησης του Χριστού

Ἀπόστολος: Γαλ. δ´ 4-7 Εὐαγγέλιον: Ματθ. β´ 1-12

Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού, Προσκύνηση των Μάγων, Μνήμη των ποιμένων, που είδαν τον Κύριο Ιησού Χριστό

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ

Κυριακή πρό της Χριστού Γεννήσεως: «Kαί ἐκάλεσεν τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» - Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Ἦχος: β´ (κλικ) Ἑωθινόν: Ε´ (κλικ) Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια´ 9-10, 32-40 Εὐαγγέλιον: Ματθ. α´ 1-25.

Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως, Άγιος Σεβαστιανός, Άγιοι Νικόστρατος, Ζωή η σύζυγός του, Τραγκυλίνος και η σύζυγός του Μαρκία, Κλαύδιος, Τιβούρτιος, Κάστωρ, Καστούλος, Μάρκος και Μαρκελλίνος,   Άγιος ΕυβίοτοςΌσιος Φλώρος επίσκοπος Αμινσού ή Αμισού, Όσιος Μιχαήλ ο Σύγκελος και ΟμολογητήςΆγιος Δανιήλ ο Ησυχαστής, Όσιος Σεβαστιανός του Ποσεσόνε, Μνήμη Οικογένειας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

Το άθλημα της πίστεως (Κυριακή των Προπατόρων) | Πεμπτουσία

Ἦχος: α´ (κλικ) Ἑωθ.: Δ´ (κλικ) Ἀπόστ.: Κολ. γ´ 4-11 Εὐαγγ.: Λουκ. ιδ´ 16-24, Ματθ. κβ´ 14

Κυριακή των Αγίων Προπατόρων, Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης, Όσιος Λουκάς ο Νέος Στυλίτης, Άγιος Μείραξ και διήγησις πάνυ ωφέλιμος, Άγιος Νόμων, Άγιος Βηχιανός, Άγιοι Αειθαλάς και Ακεψεής, Άγιος Βαρσαβάς, Όσιος Λεόντιος που μόνασε στην Αχαΐα, Άγιος Νικηφόρος Φωκάς αυτοκράτορας του Βυζαντίου,

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ)

Αγία Βαρβάρα

Ἦχος: πλ. δ ́(κλικ) Ἑωθινόν: Γ(κλικ)  Ἀπόστολος: Γαλ. γ´ 23 – δ´ 5 Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ´ 10-17

Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς, Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας, Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός,  Άγιος Κρίσπος,  Άγιος Δαμάσος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ "Ο πλούσιος νέος και ο Ιησούς" (Ματθ.ιθ΄16-26) - Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

Ἦχος: βαρύς (κλικ) Ἑωθινόν: Β´(κλικ) Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β´ 14-22 Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη´ 18-27.

Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας,  Όσιος Πινούφριος, Όσιος Ναθαναήλ, Όσιος Μωυσής,  Άγιος Θεοδόσιος του Τυρνόβου, Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης Επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης,  Σύναξη Αγιωτών Αγίων, Σύναξη των Αχαιών Αγίων

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ "Η παραβολή του άφρονος πλουσίου" (εκ του κατά Λουκά ιβ΄ 16-21) - Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

Ἦχος: πλ. β ́(κλικ) Ἑωθινόν: Α ́(κλικ) Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β´ 4-10 Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιβ´ 16-21.

Προεόρτια Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου, Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης,Άγιος Πρόκλος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Άγιος Δάσιος που μαρτύρησε στο Δορύστολο, Άγιοι Νιρσάς ο Επίσκοπος και Ιωσήφ ο μαθητής του και Επίσκοπος, Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις, Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ, Άγιοι Ευστάθιος, Θεσπέσιος και ΑνατόλιοςΆγιος Θεόκτιστος ο Ομολογητής,  Άγιος Σωζόμενος ο θαυματουργός, Άγιος Edmund ο μάρτυρας,

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

H Παραβολή του καλού Σαμαρείτη

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: ΙΑ´(κλικ) Ἀπόστολος: Ἑβρ. ζ´ 26 – η´ 2 Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι´ 25-37

Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου († 407)

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Άγιος Δαμασκηνός ο Νέος Οσιομάρτυρας ο Κωνσταντινουπολίτης,  Ανακομιδή Ιερών Λειψανων του Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Άσσου

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

Το μήνυμα της αναστάσεως της δωδεκάχρονης κόρης του Ιαείρου - ORTHODOXIA INFO

Ἦχος:(κλικ)δ´Ἑωθινόν:(κλικ) Ι´Ἀπόστολος: Γαλ. β´ 16-20Εὐαγγέλιον: Λουκ.η´ 41-56.

Άγιος Παύλος Α’ ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Όσιος Λουκάς, Άγιος Δημητριανός επίσκοπος Κηθηρίας Κύπρου, Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου, Όσιος Αγάπιος ο πρεσβύτερος,  Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα,  Σύναξη πάντων των εν Νεαπόλει αγίων Μαρτύρων

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

Η παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου | Orthodox Fathers

Ἦχος: γ´(κλικ) Ἑωθινόν: Θ´ (κλικ) Ἀπόστ.: Β´ Κορ. ια´ 31 – ιβ´ 9 Εὐαγ.: Λουκ. ιστ´ 19-31.

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέλφια, Αγία Ευτροπία, Άγιος Μαρκιανός ο Ιερομάρτυρας, Άγιοι Αλέξανδρος, Κρονίων, Ιουλιανός, Μακάριος και άλλοι Δεκατρείς Μάρτυρες, Άγιοι Κλεόπας ο Απόστολος και Ιωσήφ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης,  Άγιοι Αστέριος, Κλαύδιος, Νέων και Νεονίλλη τα αδέλφια,  Άγιοι Τέρτιος, Μάρκος, Ιούστος και Αρτεμάς οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα, Όσιος Θεράπων ο παρά τον Λυθροδόνταν ασκήσας,   Αγία Απολλωνία, η Παρθένος και Πρεσβύτης, και οι συν αυτή εν Αλεξάνδρεια Μάρτυρες, Άγιος Δήμιος ο Μάρτυρας,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

Κυριακή ΣΤ΄Λουκά : Οι σύγχρονοι Γαδαρηνοί | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Ἦχος: β´(απολυτίκιο)(κλικ) Ἑωθινόν: Η´ (κλικ) Ἀπόστολος: Γαλ. α´ 11-19 Εὐαγγέλιον: Λουκ. η´ 27-39.

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Σύναξη των Αγίων Κρητών Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, Άγια Δύο Παιδιά

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

H παραβολή του σπορέως - Κυριακή Δ' Λουκά

Ἦχος: α´ Ἑωθινόν: Ζ´ (κλικ) Ἀπόστολος: Τίτ. γ´ 8-15 Εὐαγγέλιον: Λουκ. η´ 5-15

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος, Μνήμη της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, Όσιος Μαλός, Άγιοι Λεόντιος, Δομέτιος, Τερέντιος και Δομνίνος,  Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, Άγιος Γάλλος, Σύναξη των εν Κίω Αγίων, Άγιος Ηλίας επίσκοπος Γορτύνης, Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Αρκαδίας

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ)

Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν - Κυριακή Γ' Λουκά

Ἦχος: πλ. δ ́ Ἑωθινόν: ΣΤ´κλικ Ἀπόστ.: Β´ Κορ. στ´ 16 – ζ´ 1 Εὐαγ.: Λουκ. ζ´ 11-16

Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου ο Απόστολος, Όσιοι Ανδρόνικος και Αθανασία η συμβία του, Δικαίων Αβραάμ και Λωτ του ανεψιού του, Οσία Ποπλία η Ομολογήτρια, Όσιος Πέτρος «ο από στρατιωτών», Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της «Ναυπακτιώτισσας»

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΙΚ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΚΛΙΚ)

Η Επί του Όρους Ομιλία

Ἦχος: βαρύς Ἑωθινόν: Ε´ (κλικ) Ἀπόστολος: Β´ Κορ. στ´ 1-10 Εὐαγγέλιον: Λουκ. στ´ 31-36.

Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη, Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής, Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στο Καρατζασού, Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και Θαυματουργός, Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο ΓαβράςΌσιος Θεόδωρος Ουσακώφ,   Σύναξη των εν Κύπρω Αγίων, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βουρλιώτισσας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022 (κλικ)

Ο ψαράς της Γεννησαρέτ: Ιστορική προσέγγιση | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. β ́ Ἑωθινόν: Δ´ > κλικ Ἀπόστολος: Β´ Κορ. δ´ 6-15 Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε´ 1-11.

Οσία Ευφροσύνη Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Άγιοι Παύλος, Ταττή και τα παιδιά τους Σαβινιανός, Μάξιμος, Ρούφος και Ευγένιος, Μνήμη μεγάλου σεισμού, Όσιος Θεόφιλος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου, Σύναξη της Παναγίας της Εγκυμονούσης στην Κατερίνη

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ)

Ποιος είναι ο Σταυρός του Χριστού; | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. α ́ Ἑωθινόν: Γ’ (κλικ) Ἀπόστολος: Γαλ. β´ 16-20 Εὐαγγέλιον: Μάρκ. η´ 34 – θ´ 1

Αγία Αριάδνη, Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης, Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας,  Άγιος Ιλαρίων της Όπτινα, Σύναξις των εκ Θεσσαλιώτιδος Αγίων

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (κλικ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (κλικ)

Ο Σταυρός του Κυρίου και η σημασία του στη ζωή του Χριστιανού | Πεμπτουσία

Ἦχος: δ´ Ἑωθινόν: Β´ > κλικ Ἀπόστολος: Γαλ. στ´ 11-18 Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. γ´ 13-17.

Οσία Θεοδώρα από την Αλεξάνδρεια, Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας,  Αγία Ίας,  Αγία Θεοδώρα της Βάστα Πελοποννήσου, Όσιοι Ηλίας ο Σπηλαιώτης και Αρσένιος,   Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και οι συν αυτώ Άγιοι Αρχιερείς Γρηγόριος Κυδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Ευθύμιος Ζήλων καθώς και οι κληρικοί και λαϊκοί που σφαγιάσθηκαν κατά την Μικρασιατική Καταστροφή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ(ΚΛΙΚ)

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022(ΚΛΙΚ)

ROMFEA.GR | Ευαγγέλιο - Ο πλούσιος νεανίσκος - YouTube

Ἦχος: γ´ Ἑωθινόν: Α´>(ΚΛΙΚ) Ἀπόστολος: Α´ Κορ. ιε´ 1-11 Εὐαγγέλιον: Mατθ. ιθ´ 16-26.

Άγιος Βαβύλας ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Αντιοχείας και τα Τρία Παιδιά που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν Αμμώνιος, Δονάτος και Φαύστος, Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης,   Όσιος Άνθιμος ο νέος ασκητής από την Κεφαλονιά,  Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, Αγία Χαριτίνη,   Άγιοι Θαθουήλ και Βεβαία,  Άγιοι Κέγουρος, Σεκενδίνος, Σέκενδος και η μητέρα τους Ιερουσαλήμ, οι εν Βεροία μάρτυρες, Εύρεσις των Τιμίων Λειψάνων του νεομάρτυρος Θεοδώρου του Χατζή του Μυτιληναίου, Άγιοι Τρείς χιλιάδες εξακοσίοι εικοσιοκτώ Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Νικομήδεια

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ | Δημοτικούλια!!!

Ἦχος: β´ Ἑωθινόν: ΙΑ´ Ἀπόστολος: Α´ Κορ. θ´ 2-12 Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιη´ 23-35.

Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας, Άγιοι Διομήδης και Λαυρέντιος, Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς , Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας, Σύναξη των Αγίων πατέρων των Σπηλαίων του Κιέβου,  Σύναξη των Ευρυτάνων Αγίων,  Σύναξη των τριών Αγίων της Υπάτης,

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου | Ο Σωτήρ

Ἦχος: α´ Ἑωθινόν: I Ἀπόστολος: Α´ Κορ. δ´ 9-16 Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ´ 14-23.

Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος, Αγία Βάσσα και τα παιδιά της Θεόγνιος, Αγάπιος και Πιστός,   Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος, ο Καθήμενος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,  Οσία Μάρθα του ΝτιβέεβοΣύναξη των εν Λευκάδι Αγίων, Σύναξη της Παναγίας Πρέκλας στην ΣκιάθοΆγιοι Απόστολος, Ζαχαρίας και Δημήτριος οι Νεομάρτυρες εξ Ά. Μουλίων

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

syrostoday.gr - Επικαιρότητα - Ο Ιησούς περπατάει πάνω στα νερά της λίμνης (Ματθ. 14,22-34) - «Έχετε θάρρος, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ. Μη φοβάστε», διακηρύσσει στους αιώνες

Ἦχος: πλ. δ ́ Ἑωθινόν: Θ´ Ἀπόστολος: Α´ Κορ. γ´ 9-17 Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ´ 22-34

Προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου,  Προφήτης Μιχαίας Άγιος Μάρκελλος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Απαμείας,

 Άγιος Συμεών ο Τραπεζούντιος, ο χρυσοχόος, Ανακομιδή Τιμίου Σταυρού στο Παλάτι, Άγιος Ουρσίκιος, Άγιος Λούκιος ο στρατιώτης,

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Η αποστολικότητα της Εκκλησίας και ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων (Ματθ. 14,14-22)

Ἦχος: βαρύς Ἑωθινόν: Η´ Ἀπόστολος: Α´ Κορ. α´ 10-17 Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ´ 14-22

Δομετίου ιερομάρτυρος,  Άγιος Δομέτιος ο Πέρσης και οι δύο μαθητές του, Όσιος Θεοδόσιος ο νέος, ο ιαματικός, Όσιος Νικάνωρ ο θαυματουργός, Όσιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης, Όσιος Δομέτιος ο σημειοφόρος,

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η θεραπεία των δύο τυφλών και η πνευματική τυφλότητα πολλών (Ματθ. 9,27-35)

Ἦχος: πλ. β´ Ἑωθινόν: Ζ´ Ἀπόστολος: Ρωμ. ιε´ 1-7 Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ´ 27-35

Όσιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος Άγιος Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας Άγιοι Δώδεκα Μάρτυρες οι Ρωμαίοι Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου Άγιος Ανώνυμος Κρητικός Νεομάρτυρας.

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ἁγία Χριστίνα ἡ προστάτιδα αὐτῶν ποὺ πεινοῦν.

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: ΣΤ´ Ἀπόστολος: Ρωμ. ιβ´ 6-14 Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ´ 1-8.

Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος,  Άγιος Θεόφιλος ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο, Άγιος Αθηναγόρας ο Αθηναίος ο Απολογητής, Άγιος Ερμογένης, Άγιος Υμέναιος, Άγιοι Μπορίσος και Γλιέβος οι Μάρτυρες

ΠΗΓΗ: https://www.saint.gr/

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ Δ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (451 μ.Χ.)

Μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής Συνόδου - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Ἦχος: δ´ Ἑωθινόν: Ε´ Ἀπόστολος: Τίτ. γ´ 8-15 Εὐαγγέλιον: Ματθ. ε´ 14-19

Αγία Μαρίνα, Άγιοι Σπεράτος και Βηρονίκη, Άγιος Ευφράσιος επίσκοπος Ιωνοπόλεως, Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Λαζάρου του Γαλησιώτου, Αγιοι Πέντε Οσιομάρτυρες Λειψών, Άγιος Μαρτύριος επίσκοπος Γορτύνης, Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Μεσσήνης

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ για παιδιά και γονείς – Αντέχουμε…

Ἦχος: γ´ Ἑωθινόν: Δ´ Ἀπόστολος: Ρωμ. στ ́ 18-23 Εὐαγγέλιον: Ματθ. η´ 5-13.

Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες, Άγιοι Βιάνωρ και Σιλουανός, Άγιος Απολλώνιος από τις Σάρδεις, Άγιοι Μύριοι, Σύναξη πάντων των Βατοπαιδινών Αγίων, Άγιος Αθανάσιος ο Πεντασχοινίτης, Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος οι εν Γορτύνη της Νήσου Κρήτης, Οσία Αμαλία, Σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν τοις Βιάτου ή Βεώτου, Ανακομιδή Ιερών Λειψανων του Αγίου Γρηγορίου επισκόπου Άσσου εν Γέρα Λέσβου, Άγιος Τιθόης ο Μάρτυρας, Όσιος Αντώνιος ο Ρώσος ο Εσφιγμενίτης

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ἦχος: β´ Ἑωθινόν: Γ´ Ἀπόστολος: Ρωμ. ε´ 1-10 Εὐαγγέλιον: Mατθ. στ´ 22-33

Υακίνθου του Μάρτυρος

Καταγόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας και υπήρξε κουβικαλάριος, υπηρετών την τράπεζα του αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117) στη Ρώμη. Κάποιοι ειδωλολάτρες, ζηλόφθονοι για τον άψογο τρόπο με τον οποίο ασκούσε τα καθήκοντα του τον διέβαλαν στον αυτοκράτορα και τον κατηγόρησαν ως χριστιανό. Τότε ο αυτοκράτορας τον κάλεσε για να φάει ειδωλόθυτα, επειδή όμως αρνήθηκε και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό, φυλακίσθηκε. Αλλά κι εκεί, οι δεσμώτες του έδιναν ως τροφή μόνο ειδωλόθυτα, με αποτέλεσμα ο Υάκινθος να μην φάει επί σαράντα μέρες. Μετά το πέρας τους παρέδωσε αμόλυντη την ψυχή του στον Κύριο.

ΚΥΡΙΑΚΗ B ΜΑΤΘΑΙΟΥ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Κυριακή Β' Ματθαίου: Η κλήση των αποστόλων (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς) | poimin.gr

Ἦχος: α´ Ἑωθινόν: Β´ Ἀπόστολος: Ρωμ. β´ 10-16 Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ´ 18-23

Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ιωάννου και Παύλου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δαβίδ, του εν Θεσσαλονίκη, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανθίωνος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Γοτθίας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου, αρχιεπισκόπου Σουζδαλίας, Μνήμη του οσιομάρτυρος Δαβίδ, του εκ Κυδωνιών, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας, εν Τιχβίν της Ρωσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν Νεάμτς της Ρουμανίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, των επτά Λιμνών, εν Καζάν της Ρωσσίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Ρωμαίας, εν Ρωσία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Άγιοι Πάντες: «Τοσούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος» - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἦχος: πλ. δ ́ Ἑωθινόν: Α ́ Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια´ 33 – ιβ´ 2 Εὐαγγέλιον: Ματθ. ι´ 32-33, 37-38, ιθ´ 27-30

Μνήμη του αγίου αποστόλου Ιούδα, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ζωσίμου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Γερβασίου, Προτασίου και Ουρσικίνου, Μνήμη του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Παϊσίου, του Μεγάλου, Μνήμη Οσίου Ζήνωνος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρλαάμ, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παϊσίου, του εν τη μονή Χιλανδαρίου του ’θω ασκήσαντος

ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Κυριακή της Πεντηκοστής - Τί γιορτάζουμε σήμερα | Dogmaκάνουμε κλικ στην εικόνα και ακούμε το Απολυτίκιο της Πεντηκοστής από τον Μακαριστό Γέρ. Εφραίμ 

Ἀπόστολος: Πράξ. β´ 1-11 Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ζ ́ 37-52, η ́ 12.

Μνήμη της αγίας μάρτυρος Αντωνίνης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Βασιλίδου, Κυρίνου, Ναβωρίου και Ναζαρίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιουλιανού, του «εις τα Λίβα εν τη Δαγούτη » λάμψαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, του εν Ιερουσαλήμ, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιωάννου, του στρατιώτου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ζήνωνος, επισκόπου Κυρηνείας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου, του εν Αγίω Όρει ασκήσαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλυπίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου, του Αγιορείτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Στεφάνου, του Οζέρο και Κομέλ της Ρωσσίας, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου, εκ Τραπεζούντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Αρσενίου, της Κονεβίας, του Θαυματουργού, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Αυξεντίου και Ονουφρίου, των ερημιτών της Βολογκντά, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, της Κατρόμα, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, του Θαυματουργού, του εν Πσκωφ της Ρωσίας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου Ονουφρίου, του δια Χριστόν σαλού, του εν Ρομανωφ της Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σεραπίωνος, του Θαυματουργού, του εν Ιζμπόρσκ της Ρωσίας ασκήσαντος, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ονουφρίου, του εκ Πρεβέζης, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βενεδίκτου, του εκ Σερρών, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Παύλου, του εξ Ιωαννίνων, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Συνεσίου, του εκ Θεσσαλονίκης, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Τιμοθέου, του εκ Βεροίας

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων

τῆς Α´Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.)»

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος | Πεμπτουσία(κάντε κλικ στην εικόνα και ακούστε το Δοξαστικό των Αγίων Πατέρων κατά π. Πανάρετον Φιλοθεΐτην)

Ἦχος: πλ. β ́ Ἑωθινόν: Ι´ Ἀπόστ.: Πράξ. κ´ 16-18, 28-36 Εὐαγ.: Ἰωάν. ιζ´ 1-13.

Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δωροθέου, επισκόπου Τύρου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Φλωρεντίου, Ιουλιανού, Κυριακού, Μαρκελλίνου και Φαυστίνου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Απόλλωνος, Αρείου, Γοργίου, Ειρήνης, Λεωνίδου, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Πάμβωνος, Σεληνιάδος και Υπερεχίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κόνωνος, του από Ρώμης, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Νόννου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου, του από Ρώμης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου, επισκόπου Τύρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Πλουτάρχου, αρχιεπισκόπου Κύπρου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βονιφατίου, αποστόλου της Γερμανίας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Εοβανού, επισκόπου Ουτρέχτης, Μνήμη των αγίων ιερομαρτύρων Βιντρούγκου, Βαλτερίου, Αδαλερίου, των πρεσβυτέρων, Αμούνδου, Σιρεβάλδου, και Βοσέου των διακόνων, Μνήμη των αγίων οσιομαρτύρων Βακκαρίου, Γουνδικάρου, Ιλλεχέρου και Βοττεούλφου, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Φήλικος, Μνήμη της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του αγίου Ιγκόρ, ηγεμόνος του Κιέβου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Ιγκόρ, εν Κιέβω, Μνήμη εν αγίοις πατρός Κωνσταντίνου, μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ρωσσίας, Μνήμη του αγίου Θεοδώρου, πρίγκηπος του Νόβγκοροντ, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πέτρου του Αναχωρητού, του εκ Σερβίας, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Αγαπίου και Νικοδήμου, των εν Αγίω Όρει ασκησάντων, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Βασιανού και Ιωνά, της Περτόμα, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Μάρκου, του εν Χίω, Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας επενεχθείσης φοβεράς απειλής και ανάγκης εν τη των βαρβάρων επιδρομή, ότε μέλλοντας πάντας ημάς υπ’ αυτών δικαίως αιχμαλωτίζεσθαι και φόνω μαχαίρας παραδί – δοσθαι, ο Οικτίρμων και Φιλάνθρωπος Θεός, δια σπλάγχνα ελέους Αυτού, παρ’ ελπίδα πάντας ημάς ελυτρώσατο, Ανάμνησις θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ωραιοτάτης, εν Ακαρνανία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

« θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

[Ἐπέτειος τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς ὑπό τῶν Τούρκων γενομένης ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) κάντε κλικ

Η θεραπεία του τυφλού | Πεμπτουσία

Ἦχος: πλ. α´ Ἑωθινόν: Η´ Ἀπόστολος: Πράξ. ιστ´ 16-34 Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. θ´ 1-38.

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κυρίλλου, του εκ Καισαρείας, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ολβιανού, επισκόπου πόλεως Αναίας και των αυτού μαθητών, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ανδρός και της Συζύγου αυτού, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ρεστιτούτου, Μνήμη της αγίας παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, εν Καισαρεία της Παλαιστίνης αθλησάσης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αλεξάνδρου, πατριάρχου Αλεξανδρείας, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαξιμίνου, επισκόπου Τρεβήρων, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Σισιννίου και των συν αυτώ αθλησάντων Μαρτυρίου και Αλεξάνδρου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαξίμου, επισκόπου Βερόνας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιερεμίου, του Δαμασκηνού, Μνήμη της αγίας οσιομάρτυρος Θεοδοσίας, της Κωνσταντινουπολιτίσσης, Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Βότου, Φήλικος και Ιωάννου, των Ερημιτών, Μνήμη του αγίου Εθελμπέρτου, βασιλέως της ανατολικής Αγγλίας, Μνήμη της οσίας ημών μητρός Υπομονής, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ανδρέου, του Αργέντου, Μνήμη του αγίου Ιωάννου, του δια Χριστόν σαλού, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου, του λεγομένου Νάννου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ευθυμίου, επισκόπου Ζήλων, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά, αρχιεπισκόπου Κριμαίας, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου «η Εγγύησις των Αμαρτωλών»

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

« τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτή, ἐν Χριστός μεσσίαν ἑαυτόν ὡμολόγει»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022

Ποια Ήταν η Σαμαρείτιδα; Τι Γιορτάζουμε την Κυριακή της Σαμαρείτιδος; - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ἦχος: δ´ Ἑωθινόν: Ζ´ Ἀπόστολος: Πράξ. ια´ 19-30 Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. δ´ 5-42.

Μνήμη της Β Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αυσονίου, επισκόπου Ανγκουλέμης, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Μαρκιανού η Μαριανού, επισκόπου Ραβέννης, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Αιμιλίου και Κάστου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Βασιλίσκου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Δονάτου, επισκόπου Θμούεως, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Τιμοθέου, Φαυστίνου και Βενούστου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Κόδρου η Κοδράτου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Μαρκέλλου, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Σοφίας, της Ιατρού, Μνήμη της αγίας Ελένης, της πριγκιπίσσης, Μνήμη της αγίας Ελένης, της Ωξέρρης, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Ιουλίας, της εν Κορσική, Μνήμη της αγίας μάρτυρος Κουϊτερίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ρωμανού, του εν τω όρει Σουμπιάκο της Ιταλίας ασκήσαντος, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Βοηθιανού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Κονάλδου, του εξ Ιρλανδίας, Μνήμη της οσίας μητρός ημών Καλής, Μνήμη της αγίας Θεοτόκου, εν Σοφιανοίς, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ιωάννου του Βλαδιμήρου, βασιλέως των Αχριδών, του Θαυματουργού, Μνήμη του αγίου Ιακώβου, του Δικαίου, του εκ Νόβγκοροντ, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ζαχαρίου του Νέου, του Προυσαέως, Μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Δημητρίου του Πελοποννησίου, πολιούχου Τριπόλεως, Μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Παύλου, του εν Τριπόλει αθλήσαντος

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Μνεία τῆς τοῦ παραλύτου θεραπείας»

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2022

Θεραπεία του παραλύτου της Βηθεσδά- Νικολάου Μητροπ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3). | ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ – orp.gr

Ἦχος: γ´ Ἑωθινόν: Ε´ Ἀπόστολος: Πράξ. θ ́ 32-42 Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ε´ 1-15.

Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παχωμίου, του Μεγάλου, Μνήμη των αγίων μαρτύρων Τορκουάτου, Κτησιφώντος, Σεκούνδου, Ινδαλετίου, Καικιλίου, Ησυχίου και Ευφρασίου, Μνήμη του αγίου μάρτυρος Σιμπλικίου, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Αχιλλίου, επισκόπου Λαρίσης, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σιλβανού, του Ταβεννησιώτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιλαρίου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Βαρβάρου, του Μυροβλύτου, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Πανηγυρίου, του εκ Κύπρου, Μνήμη εν τω περιτειχίσματι και η ανάδειξις της αχειροποιήτου εικόνος εν Καμουλιανοίς, φρουρηθείσης εν τοις χρόνοις Θεοδοσίου του βασιλέως, Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ησαίου, επισκόπου Ροστώβ, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ησαίου, του εν τη Λαύρα του Κιέβου ασκήσαντος, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανδρέου του Ερημίτου, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παχωμίου του Αναχωρητού, του εκ Ρωσίας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ευφροσύνου, ηγουμένου της μονής Πσκωφ της Ρωσίας, του Θαυματουργού, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Σεραπίωνος, του Πσκωφ της Ρωσίας, Μνήμη του αγίου Δημητρίου του Θαυματουργού, πρίγκηπος του Ούγκλιχ και της Μόσχας, Μνήμη του οσίου πατρός ημών Παχωμίου, του Κένο, Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του εν αγίοις πατρός ημών Τύχωνος, επισκόπου Ζαντόνσκ, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Νικολάου, πατρός των αγίων ιερομαρτύρων Αβερκίου και Παχωμίου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αβερκίου, Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Παχωμίου, αρχιεπισκόπου Τσέρνιγκωφ, Επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου εις Κρήτην