Μετάφραση του Αναστάσιμου Κανόνος

Ωδή α’ Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις, καί ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς ἀναστάσεως, Χριστόν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δέ κόσμος, […]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΘΥΜΝΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΓΝΑΤΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΗΘΥΜΝΗΣ   ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω. Εν τω Λειμώνι εορτίως συνανέλθωμεν και τοις λειψάνοις Ιγνατίου νυν προσπέσωμεν Μηθυμναίοι και Μονή της Μυρσινιωτίσσης,˙ απαντλούντες τη προσψαύσει τα ιάματα των ψυχών και των σωμάτων, αναμέλποντες εν χαρά αυτώ, Χαίροις Λέσβου το καύχημα. ΟΙ ΟΙΚΟΙ Άγγελοι ουρανόθεν συν βροτοίς εν […]

Παράκληση στην Αγία Θέκλα

Ευλογήσαντος του ιερέως λέγομεν τον Ψαλμόν ΡΜΒ΄ (142) Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαι-οσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου. εταπείνωσεν εις γην την ζωήν […]

Η μικρή Παράκληση στην Παναγία μας σε μετάφραση

Ο μικρός παρακλητικός κανόνας (Σε ελεύθερη μετάφραση στην νεοελληνική) Ο Ιερέας: Ας είναι δοξασμένος ο Θεός μας αδιάκοπα, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Ο Αναγνώστης: Αμήν (Αληθινά – Γένοιτο). Ψαλμός ΡΜΒ΄(142) Κύριε, άκουσε προσευχή μου, δέξου τη δέησή μου εν ονόματι της αληθείας σου, άκουσέ με εν ονόματι της δικαιοσύνης σου που προστατεύει […]

ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ

ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ Ψάλλονται κάθε 17η Ιουλίου (Νέο Ημερολ.) στον Εσπερινό του Αγίου Αθανασίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, της οποίας Μονής είναι ο ιδρυτής της. Η μνήμη του Αγίου με το Αγιορειτικό ημερολόγιο είναι στις 5 Ιουλίου και θεωρείται ο ιδρυτής του μοναχισμού στον […]